Ciele OZ

- podpora a rozvoj aktivít na miestnej a regionálnej úrovni,

- integrovaným spôsobom zlepšovať a podporovať život mladých ľudí,

- rozvíjať aktivity v oblasti neformálneho vzdelávania,

- vytvárať prostredie na kvalitnú a etickú sebarealizáciu detí a mládeže,

- podporovať deti a mládež v zdravom životnom štýle a k ich aktívnemu občianstvu,