Naše služby

Svet očami detí o.z.

Sme občianske združenie, ktoré poskytuje deťom zmyslupné trávenie letných prázdnin formou denných táborov.

Ciele nášho občianskeho združenia:

- podpora a rozvoj aktivít na miestnej a regionálnej úrovni,

- integrovaným spôsobom zlepšovať a podporovať život mladých ľudí,

- rozvíjať aktivity v oblasti neformálneho vzdelávania,

- vytvárať prostredie na kvalitnú a etickú sebarealizáciu detí a mládeže,

- podporovať deti a mládež v zdravom životnom štýle a k ich aktívnemu občianstvu,

Úlohy nášho občianskeho združenia:

- podporovať neformálne vzdelávanie detí a mládeže,

- poskytovať deťom a mládeži zmysluplné a aktívne trávenie voľného času,

- informovať deti a mládež o rôzných aktivitách týkajúcich sa ich,

- organizovať prednášky, besedy k zdravotnému životnému štýlu a odvracať pozornosť od "únikových" foriem správania,

- organizovať športové a turistické aktivity, tábory pre deti a mládež so zámerom spoznávania a uťitočného trávenia voľného  času,

- podporovať komunikáciu a interakciu medzi rodičmi a edukačnými autoritami na všetkých úrovniach,

- spolupracovať so štátnymi a neštátnymi inštitúciami SR a v zahraničí,

- motivovať mládež k altruistickej činnosti, nezištným spôsobom zmýšlať a konať,

- pôsobiť na mladú generáciu tak, aby dochádzalo k vytváraniu a upevňovaniu morálnych hodnôt, k zvyšovaniu sociálnych    kompetencií detí a mládeže, k ďaľšiemu rozvoju znalostí, skúsenosti, ktoré vedú k odmietaniu všetkých foriem      sebadeštrukcie, prejavov agresivity a porušovaniu zákona,

- získavať domáce a zahraničné granty, spracovanie, implementácia, hodnotenie, monitorovanie a diseminácia projektov, 

- získavať prostriedyky na krytie nákladov spojených s organizáciou a preiebehom všetkých plánovaných aktivít,

- realizovať publikačnú činnosti zameranú nielen na propagovanie aktivít združenia,

- prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov,

Náš tím: 

Alexander Drgo - predseda o.z., vedúci letných táborov

Mgr. Lenka Hantáková - podpredseda o.z., vedúca letných táborov

 

 

 

 

 

 

a FACEBOOK           a INSTAGRAM           a YOUTUBE     

 

 

Prihlásenie